Youtube/Tezkije
Abdurrahman ed-Dihamij
(... artikulli paraprak) Vërtetë meditimi i Kur’anit Fisnik është gjëja më e madhe që drejton kah madhërimi i Allahut të Lartësuar, gjë e cila është vetë qëllimi i krijimit; i Lartësuari tha: “Allahu është Ai, që ka krijuar shtatë qiej dhe po aq toka. Urdhrat e Tij zbresin përmes tyre, që ju ta dini se Allahu është i Fuqishëm për çdo gjë dhe se Ai përfshin gjithçka në diturin...
Video
31.12.2016
Video
17.12.2016
Video
10.12.2016
Video
25.11.2016
Avancim personal
Abdurrahman ed-Dihamij
(... artikulli paraprak) Vërtetë meditimi i Kur’anit Fisnik është gjëja më e madhe që drejton kah madhërimi i Allahut të Lartësuar, gjë e cila është vetë qëllimi i krijimit; i Lartësuari tha: “Allahu është Ai, që ka krijuar shtatë qiej d...
14.07.2016
Avancim personal
Abdurrahman ibn Abdulaziz ed-Dihami
(... artikulli paraprak) Allahu e ka thënë të vërtetën kur ka thënë: “Dhe kështu, Ne të kemi dërguar ty Shpallje me urdhrin dhe vullnetin Tonë. Ti më parë nuk e ke ditur se çfarë është Libri e as ç’është besimi. Por atë (Kur...
07.07.2016
Avancim personal
Abdurrahman ibn Abdulaziz ed-Dihami
(... artikulli paraprak) Allahu i Lartësuar i ka lehtësuar shprehjet e Kur’anit për tu mbajtur mend dhe për tu lexuar, aq sa atë e kanë mësuar përmendësh edhe fëmijët më të vegjël; dhe i ka lehtësuar kuptimet e tij gjithashtu, për kuptim dhe kërkim diturie, ...
20.03.2016
Avancim personal
Abdurrahman ibn Abdulaziz ed-Dihami
(... artikulli paraprak) Dije – Allahu të mëshiroftë – se meditimi i Kur’anit është baza e rregullimit të zemrës, shpëtimit dhe stabilitetit të saj. Nuk ka asgjë që i afrohet atij në përforcimin e themeleve të besimit në zemër dhe ankorimin të li...
10.03.2016

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja