Youtube/Tezkije
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) 19. Prej lëshimeve në edukimin e fëmijëve është qëndrimi i gjatë jashtë shtëpisë Disa prindër e neglizhojnë vendbanimin e tyre duke qëndruar kohë të gjata jashtë shtëpisë, gjë që shkakton vërjen e fëmijëve të tyre përballë sfidave dhe sprovave, fatkeqësive, humbjen dhe devijimin e tyre. Prej treguesve të kësaj janë: a. Preokupimi me shitblerje dhe tregti në l...
Video
23.08.2014
Video
14.08.2014
Video
12.08.2014
Video
06.08.2014
Avancim personal
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) 19. Prej lëshimeve në edukimin e fëmijëve është qëndrimi i gjatë jashtë shtëpisë Disa prindër e neglizhojnë vendbanimin e tyre duke qëndruar kohë të gjata jashtë shtëpisë, gjë që shkakton vërjen e fëmijë...
29.08.2014
Fikh
Komisioni i përhershëm i hulumtimeve shkencore dhe fetwave
  Pyetja: Disa njerëz po marrin abdest nga uji i një pusi në të cilin bien ujërat e shirave dhe është vërejtur në këtë ujë edhe një krimb duke notuar nëpër ujë i cili jeton dhe ushqehet me të. Ky krimb është tregues se uji i këtij pusi ë...
26.08.2014
Avancim personal
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
Rëndësia i këtij qëllimi                 Ky është qëllimi më i rëndësishëm, qëllimi madhështor për të cilin zbriti Kurani dhe u urdhërua leximi i tij (Kuranit); jo vetëm kaq, por edhe ...
21.08.2014
Avancim personal
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
(... artikulli paraprak) Kjo, përveç që është lëshim në edukimin e fëmijëve, është edhe krim ndaj tyre. Dijetari Bekr Ebu Zejd (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Kam vërejtur me kujdes mëkatet dhe gjynahet e zakonshme, dhe pashë se kur robi pendohet nga...
21.08.2014

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja