Youtube/Tezkije
Hekuran Helshani
بسم الله الرحمن الرحيم Të gjitha lavdërimet i përkasin Allahut, Zotit të botëve! Atë e falënderojmë dhe e lavdërojmë që na e mundësoi ta arrijmë fundin e këtij muaji të bekuar të Ramazanit! E lusim Allahun që të na i pranoi veprat tona të mira, agjërimin, namazet e obligueshme dhe vullnetare, leximin e Kur’anit dhe çdo vepër tjetër të cilën Lavdiploti na e lehtësoi ta kryejmë gjat&eum...
Video
01.08.2019
Video
05.07.2019
Video
11.04.2017
Video
22.03.2017
Avancim personal
Hekuran Helshani
بسم الله الرحمن الرحيم Të gjitha lavdërimet i përkasin Allahut, Zotit të botëve! Atë e falënderojmë dhe e lavdërojmë që na e mundësoi ta arrijmë fundin e këtij muaji të bekuar të Ramazanit! E lusim Allahun që të na i pranoi veprat tona t&eu...
19.06.2018
Avancim personal
Hekuran Helshani
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, të Gjithëmëshirshmit! Në shtegtimin  e tij drejt ahiretit, besimtari pa dyshim se do të has në pengesa të llojllojshme. Një prej pengesave të kësaj kohe është edhe preokupimi me përcjelljen e risive informative duke mos i kushtuar vëmen...
16.05.2018
Avancim personal
Abdurrahman ed-Dihamij
Sa i përket qëndrimit në raport me kuptimet e Kur’anit, imam ibnul-Kajjim (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Meditimi i një të folme nënkupton shikimin në fillimin e saj dhe në fundin e saj, e pastaj përsëritjen e këtij vëzhgimi herë pas here; Kjo ës...
08.08.2017
Avancim personal
Shejh Abdurrahman ed-Dihamij
Nëse ajo që e përmendëm ishte realiteti që vie si pasojë e dhënies pas Kur’anit me meditim dhe perceptim, atëherë pa dyshim se largimi dhe shmangia nga meditimi i tij është një gjë e shëmtuar dhe e neveritshme. Imam Kurtubiu (Allahu e mëshiroftë) ka thënë...
21.01.2017

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja